نمایشگاه ورقه پستی ایران

 

 ( دوره قاجار ) تهران ۱۳۹۴ دی‌ ماه  کاخ گلستان طهران

Video

Iran at the Beginning of the Twentieth Century  
نمایشگاه ایران در آغاز قرن بیستم